mag. Marko Horvat

Marko Horvat je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti. Leta 2001 se je zaposlil na Davčnem uradu Maribor. Leta 2006 je prevzel vodenje Referata za administrativno izvršbo, kjer je skrbel za vodenje administrativne davčne izvršbe tako davčnih kot nedavčnih terjatev. Leta 2008 je prevzel vodenje Oddelka za davčno izvršbo, v okviru katerega je bila njegova naloga organiziranje dela na vseh področjih davčne izvršbe, hkrati pa je dejavno sodeloval pri pripravi usmeritev in navodil Davčne uprave RS, povezanih z izvršbo. Ob reorganizaciji in združitvi Davčne in Carinske uprave RS v Finančno upravo RS je prevzel vodenje Sektorja za izvršbo, organiziranega v štirih oddelkih, od katerih vsak pokriva svoja področja izvršbe, med drugim področje izvršbe nedavčnih terjatev, področje plačilnih ugodnosti po ZP-1 ter področje priprave obvestil za nadomestne zapore, kar je tudi predmet referata.

3. sekcija: Učinkovitost sankcij za prekrške

• Postopki izvršbe nedavčnih terjatev s poudarkom na izterjavi policijskih glob ter izkušnje pri podajanju predlogov za nadomestni zapor
Finančna uprava RS poleg davkov izterjuje še več kot sto vrst različnih nedavčnih terjatev. Največji predlagatelj izvršbe nedavčnih terjatev je policija; na leto poda kar tretjino vseh predlogov, ki jih prejme FURS. V primeru neuspešne izvršbe in ob zakonskih pogojih lahko FURS pristojnemu sodišču predlaga odreditev nadomestnega zapora, katerega namen je, da se kljub neplačilu globe doseže specialnopreventivni učinek sankcije za prekršek. V referatu bosta podrobneje predstavljeni izvršba nedavčnih denarnih terjatev, s poudarkom na izvršbi glob, izrečenih v prekrškovnih postopkih, ter priprava predlogov za odreditev nadomestnega zapora.

O predavatelju
  • 3. sekcija: Učinkovitost sankcij za prekrške
    • Postopki izvršbe nedavčnih terjatev s poudarkom na izterjavi policijskih glob ter izkušnje pri podajanju predlogov za nadomestni zapor
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?