Marko Horvat

Marko Horvat je leta 2001 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru končal univerzitetni študij prava, leta 2016 pa še podiplomski študij davčnega prava in pridobil naziv magister pravnih znanosti. Leta 2001 se je zaposlil na Davčnem uradu Maribor. Leta 2006 je tam prevzel vodenje referata za administrativno izvršbo, leta 2008 pa vodenje oddelka za davčno izvršbo, v okviru katerega je skrbel za organiziranje dela na vseh področjih davčne izvršbe pristojnega finančnega urada. Ob reorganizaciji in združitvi Davčne in Carinske uprave RS v Finančno upravo RS je na Finančnem uradu Maribor prevzel vodenje sektorja za izvršbo, v okviru katerega je med množico nalog, povezanih z davčno izvršbo, kot član različnih delovnih skupin sodeloval pri pripravi usmeritev in navodil, povezanih z izvršbo. Od leta 2021 vodi Finančni urad Maribor, ki je med drugim tudi kompetenčni center za pripravo obvestil za odreditev nadomestnega zapora.

2. sekcija: Aktualna vprašanja postopka o prekršku
• Učinkovitost davčne izvršbe prekrškovnih terjatev pod grožnjo nadomestnega zapora
V primeru neuspešne izterjave glob in ob zakonskih pogojih lahko davčni organ pristojnemu sodišču predlaga odreditev nadomestnega zapora, katerega namen je, da se kljub neplačilu globe doseže specialnopreventivni učinek sankcije za prekršek. Ali institut nadomestnega zapora dolžnike stimulira, da v okviru davčne izvršbe svoje obveznosti poravnajo in se tako izognejo prestajanju nadomestnega zapora? Na predavanju bo pojasnjena izvršba terjatev iz naslova davčnih in nedavčnih glob v povezavi s podajo predlogov za odreditev nadomestnega zapora.

O predavatelju
  • 2. sekcija: Aktualna vprašanja postopka o prekršku
    • Učinkovitost davčne izvršbe prekrškovnih terjatev pod grožnjo nadomestnega zapora
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?